คำแนะนำสำหรับไรเดอร์
คำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมาย
จัดการเอกสารสำหรับการขับขี่

คุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ คุณและมอเตอร์ไซต์ของคุณต้องได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยตามที่ข้อบังคับกำหนด ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ในกรณีที่เอกสารของคุณถูกเพิกถอน หรือบริษัทมีการร้องขอ คุณมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำส่งเอกสารใหม่เมื่อเอกสารเดิมหมดอายุ


การทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ หรือคุกคาม ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย

การกระทำเหล่านี้ผิดกฎหมาย: การทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ด้วยวาจา การคุกคามทางเพศ การข่มขืน การฆาตกรรม การลักพาตัว การขู่เข็ญ และการกรรโชก ไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของใครก็ตาม ไม่ติดต่อผู้ใช้บริการหลังจากสิ้นสุดงานเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยเด็ดขาด หากเกิดข้อพิพาท คุณต้องไม่จัดการปัญหาด้วยตนเอง


ห้ามก่อเหตุอาชญากรรม

หากคุณกระทำความผิดอาญาใดๆ คุณจะได้รับโทษตามกฎหมาย เช่น การลักขโมย การปล้นทรัพย์ การครอบครองสิ่งของต้องห้ามหรืออาวุธ การทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อทำการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด


ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรบนท้องถนน

ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือขับขี่โดยประมาทซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้ถนนรายอื่นๆ สิ่งนี้จะรวมถึงการปฏิบัติตามการจำกัดความเร็ว เคารพในสัญญาณและไฟจราจร ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังในการพูดโทรศัพท์ขณะขับขี่ คุณต้องสวมหมวกกันน็อกอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการขับรถเป็นระยะเวลานานๆ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ


การใช้แอลกอฮอล์ สารเสพติด หรืออาวุธ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ห้ามใช้ยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ในขณะให้บริการบนแพลตฟอร์มของอร่อยดี ห้ามมิให้เก็บยาเสพติด ขวดสุรา และอาวุธไว้ในมอเตอร์ไซต์ของคุณ ห้ามมิให้รับหรือนำส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายและสินค้าที่เป็นอันตราย หากคุณพบวัตถุต้องสงสัย กรุณาแจ้งทีมงานอร่อยดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ


ดูแลยานพาหนะของคุณ

ดูแลมอเตอร์ไซต์ของคุณให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยยึดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยยานพาหนะที่คุณใช้ต้องเป็นยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว้กับอร่อยดี