TH

มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่(น่ารัก)ของเรา

ทำงานกับอร่อยดี

มาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเกาะภูเก็ตของเรา

ทีมงานของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวภูเก็ต
และพร้อมช่วยกันพัฒนาให้เกาะภูเก็ตของพวกเราเติบโตยิ่งขึ้น
เกาะภูเก็ตจะต้องดีขึ้นด้วยความร่วมมือของพวกเรา

6 เหตุผลที่ควรมาร่วมงานกับอร่อยดี

รับค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ไม่จำกัด
รับรายได้เพิ่มขึ้นทุกรายการสั่งซื้อ
ที่สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง
สามารถเลือกที่ทำงานใกล้บ้านได้
ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางไกลไปที่ทำงานอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง
ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น

คุณสามารถวางเเผนเวลาการทำงานด้วยตัวคุณเอง
อุปกรณ์

พนักงานจัดส่งอาหารของเราจะได้รับชุดอุปกรณ์เเละยูนิฟอร์มของอร่อยดี
แอปพลิเคชั่นที่ใช้ง่ายสะดวก
แอปพลิเคชั่นที่ทำงานผ่านระบบตอบ
รับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
พวกเราคือทีมเดียวกัน

พวกเราจะเติบโตเเละพัฒนาภูเก็ตให้ดีขึ้นไปด้วยกัน

เข้าร่วมเป็นทีมงานจัดส่งอาหารกับเรา

กรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์
รับการยืนยันผ่านอีเมล์
สั่งซื้อยูนิฟอร์มผ่านเว็บไซต์
ทดสอบคำสั่งซื้อและทำงานกับอร่อยดี

สมัครไรเดอร์

ชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปีเกิด
อายุ
+
เพศ
โทรศัพท์
อีเมลล์
กรุณากรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
 1. รูปถ่ายหน้าตรง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สถานภาพทางการทหาร
 6. ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 7. บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 8. กรรมสิทธิ์เจ้าของรถจักรยานยนต์
 9. อัปโหลดรูปพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ (ใบเสียภาษี)
 10. ช่องแสดงความยินยอม
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รูปถ่ายหน้าตรง
รูปถ่ายที่ถูกต้อง:
 • รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวใบหน้าชัดเจน
 • ไม่สวมเครื่องประดับบดบังใบหน้า (หมวก, แว่นกันแดด)
 • แต่งกายเหมาะสม
 • เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 1 เดือน
  บัตรประจำตัวประชาชน
  อัปโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้า)
  • บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่หมดอายุ
  • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (บังคับ)
  วันออกบัตร (บังคับ)
  วันหมดอายุ (บังคับ)
  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  อัปโหลดรูปใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์(ด้านหน้า)
  • ใบขับขี่อยู่ในสภาพสมบูรณแ์ละไม่หมดอายุ
  • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาทะเบียนบ้านที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
  • ต้องมีข้อมูลชื่อผู้สมัครในสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
  สถานภาพทางทหาร (บังคับ)
  ข้อมูลบัญชีธนาคาร
  รูปหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (บังคับ)
   สมุดบัญชีที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังต่อไปนี้:
   • เจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อผู้สมัครเท่านั้น
   • ต้องเป็นสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   • เห็นข้อมูลชัดเจน (ชื่อและเลขบัญชี)
   ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร (บังคับ)
   หมายเลขบัญชีธนาคาร (บังคับ)
   บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
   ชื่อ - นามสกุลของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (บังคับ)
   ความสัมพันธ์ (บังคับ)
   เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน (บังคับ)
   ที่อยู่ผู้ดิดต่อกรณีฉุกเฉิน (บังคับ)
   เล่มทะเบียนหน้ากรรมสิทธิ์เจ้าของจักรยานยนต์ (บังคับ)
   หลักฐานการต่อภาษีรถจักรยานยนต์ที่ไม่หมดอายุ
   (ใบเสียภาษี)
   ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้:
   • เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ หน้าแสดงการเสียภาษี
   • ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีจากกรมการขนส่ง
   • ใบทะเบียนออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่ใช้ติดบนตัวรถจักรยานยนต์