ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เผยแพร่เมื่อ: พ.ศ. 2563
ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ("ข้อกำหนด") ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณที่จัดหาให้โดยอร่อยดี (AROI DEE) (หรือเรียกว่า "เรา") (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างละเอียด เมื่อเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนด รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่ถูกอ้างถึงในข้อกำหนดนี้ ซึ่งปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือใช้งานได้ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ หากคุณไม่ตกลงหรือไม่อยู่ภายในขอบเขตของข้อกำหนดนี้ โปรดอย่าใช้งานแพลตฟอร์ม

ผู้ที่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้คือ (i) บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 18 ปี และ (ii) นิติบุคคล เช่น บริษัท ข้อกำหนดนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ หากมีผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อยอมรับข้อกำหนดนี้แล้วต้องตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือการซื้อสินค้า ยกเว้นกรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถกระทำได้เองตามกฎหมาย หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือไม่สามารถกระทำการได้เองตามกฏหมายด้วยเหตุอื่น คุณต้องหยุดการใช้งานหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้โดยทันที

อร่อยดี (AROI DEE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดนี้ (รวมถึงนโยบายของเราที่ รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้) ได้ทุกเมื่อ เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดนี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ต่อหลังจากวันที่มีการประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขจะถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
1. อร่อยดี (AROI DEE)

1.1 เกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดนี้ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างคุณและบริษัท ไอ.เอ.พี จำกัด (อร่อยดี AROI DEE) ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณเข้าถึงและใช้งาน

1.2 สิ่งที่เราทำ

อร่อยดี (AROI DEE) เชื่อมโยงคุณกับผู้ขาย ("ผู้ขาย") ผ่านแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ อาทิ อาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมทาน อาหารที่ยังไม่ได้ปรุงสำเร็จ และสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะรวมเรียกว่า "สินค้า") และบริการส่งให้แก่คุณ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายของเรา ("คำสั่งซื้อ") อร่อยดี (AROI DEE) จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของผู้ขายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ดำเนินการ และสรุปคำสั่งซื้อ และเราหรือผู้ขายจะส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้แก่คุณหลังจากนั้น ผู้ขายอาจเป็นเจ้าของโดยและดำเนินงานโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทในเครือของเรา หรือเรา

1.3 วิธีติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือผ่านฟีเจอร์ (feature) การสนทนาของฝ่ายบริการลูกค้าในแอปพลิเคชัน


2. การใช้แพลตฟอร์มและบัญชีอร่อยดี (AROI DEE)

2.1 คุณจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) เพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม ในการลงทะเบียนสร้างบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) เราจะขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านเฉพาะตัว เมื่อสั่งซื้อสินค้า คุณอาจจะต้องกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก คุณไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านเฉพาะตัวของคุณให้ผู้อื่นทราบ และตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านเป็นความลับตลอดเวลา คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรหัสผ่านให้ปลอดภัย คุณยอมรับว่าทุกคำสั่งซื้อภายใต้บัญชีอร่อยดี (AROI DEE) เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือการถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณ

2.2 อร่อยดี (AROI DEE) ไม่ต้องรับผิดต่อคำสั่งซื้อที่ประสบปัญหาในการจัดส่ง อันมีสาเหตุมาจากการที่คุณระบุข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นจริง เพื่อให้มีการดำเนินการกับคำสั่งซื้ออย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งและข้อมูลการติดต่อ

2.3 หากคุณต้องการลบบัญชี อร่อยดี (AROI DEE) โปรดส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ถึงเรา เราอาจจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม หากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า

2.3.1 บุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณใช้บัญชีอร่อยดี (AROI DEE) ของคุณหรือ

2.3.2 ในกรณีที่สงสัยหรือพบว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดนี้ นโยบายและคำแนะนำของเรา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว


3. ข้อจำกัด

3.1 กิจกรรมต้องห้ามบนแพลตฟอร์ม

การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามบนแพลตฟอร์มซึ่งเรายกมาเพียงบางส่วน อร่อยดี (AROI DEE) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ตามดุลยพินิจของอร่อยดี (AROI DEE) แต่เพียงผู้เดียว กิจกรรมต้องห้าม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

3.1.1 การใช้แพลตฟอร์มเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ

3.1.2 การโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล สิทธิในความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดก็ตาม

3.1.3 การโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หยาบโลน สบประมาท ข่มขู่คุกคาม ล่วงละเมิด เหยียดหยาม หมิ่นประมาท แสดงความเกลียดชัง หรือสร้างความอับอายให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใดตามที่ อร่อยดี (AROI DEE) กำหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือตามมาตรฐานของชุมชนท้องถิ่น

3.1.4 การโพสต์เนื้อหาที่ถือเป็นการระรานทางไซเบอร์ตามที่อร่อยดี (AROI DEE) กำหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3.1.5 การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือคุกคามต่อชีวิต หรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นใด

3.1.6 การโพสต์หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือนามสกุลของบุคคลใด

3.1.7 การโพสต์ URL ไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือ HTML หรือรหัสการเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบ

3.1.8 การโพสต์ข้อมูลใดที่อร่อยดี (AROI DEE) กำหนดว่าเป็น "สแปม" (spam) โดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3.1.9 การปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นขณะโพสต์เนื้อหา

3.1.10 การเก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

3.1.11 การอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้ตัวตนของคุณในแพลตฟอร์มเพื่อโพสต์หรือดูความคิดเห็น

3.1.12 การล่วงละเมิด ข่มขู่คุกคาม แอบติดตาม หรือข่มเหงบุคคลอื่นบนแพลตฟอร์ม

3.1.13 การมีส่วนพัวพันในพฤติกรรมอื่นใดที่จำกัดหรือขัดขวางบุคคลอื่นไม่ให้ใช้งานหรือเพลิดเพลิดกับแพลตฟอร์ม หรือตามดุลยพินิจของอร่อยดี (AROI DEE) แต่เพียงผู้เดียวนั้น โดยการมีส่วนพัวพันดังกล่าวส่งผลให้อร่อยดี (AROI DEE) หรือ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือฝ่ายอื่น ๆ ของอร่อยดี (AROI DEE) ต้องรับผิดหรือได้รับความเสื่อมเสียใด ๆ

3.1.14 การสนับสนุนบุคคลอื่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดนี้

3.2 อร่อยดี (AROI DEE) ขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ถือว่ามีหน้าที่ดำเนินการไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

3.2.1 สืบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์มซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้ และกำหนดให้ลบหรือร้องขอให้ลบเนื้อหาดังกล่าวออกตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3.2.2 ลบเนื้อหาที่หยาบคาย ผิดกฎหมาย สร้างความวุ่นวาย หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้

3.2.3 ระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้หรือบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) ของผู้ใช้เมื่อละเมิดข้อกำหนดนี้

3.2.4 ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ

3.2.5 แก้ไขหรือลบเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะละเมิดมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่


4. ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ภาพ และเครื่องหมายบริการทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดนี้ที่แสดงบนแพลตฟอร์มหรือในสื่อการตลาดของเรา ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน คือทรัพย์สินทางปัญญาของ อร่อยดี (AROI DEE) และ/หรือบุคคลภายนอกซึ่งอนุญาตให้เราใช้งาน (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมายการค้า") คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ รับส่ง แจกจ่าย หรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตามโดยมิได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าของอร่อยดี (AROI DEE) บนเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราโดยเด็ดขาด อร่อยดี (AROI DEE) จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างจริงจังตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงการดำเนินคดีอาญา อร่อยดี (AROI DEE) ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้งานเนื้อหาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกที่อร่อยดี (AROI DEE) ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีความเกี่ยวข้อง การใช้งานเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม เป็นความเสี่ยงของคุณเอง


5. คำสั่งซื้อ

5.1 เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับอร่อยดี (AROI DEE) อร่อยดี (AROI DEE) จะยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อให้แก่คุณ โดยคำสั่งซื้อจะระบุค่าจัดส่ง และภาษีที่เกี่ยวของ (เช่น ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) ถ้ามี

5.2 มูลค่าการสั่งขั้นต่ำ - ผู้ขายบางรายจะกำหนดมูลค่าการสั่งขั้นต่ำ (" MOV") ก่อนการสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ ในกรณีที่คำสั่งซื้อไม่ถึง MOV คุณจะมีตัวเลือกในการชำระค่าส่วนต่างเพื่อให้ถึง MOV หรือเลือกที่จะเพิ่มสินค้าในคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

5.3 คำสั่งพิเศษ - อร่อยดี (AROI DEE) และผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่คำสั่งพิเศษไม่อาจกระทำได้ เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สมเหตุสมผลทางการค้า อร่อยดี (AROI DEE) และ/หรือผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการ จัดเตรียมคำสั่งซื้อตามกระบวนการดำเนินงานมาตรฐาน อร่อยดี (AROI DEE) หรือผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามคำสั่งพิเศษที่ได้รับจากคุณ

5.4 สารก่อภูมิแพ้ - อร่อยดี (AROI DEE) ไม่มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารหรือสารก่อภูมิแพ้บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ อร่อยดี (AROI DEE) ไม่รับประกันว่าสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ขายปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ หากคุณแพ้อาหาร มีอาการแพ้ หรือมีข้อจำกัดและข้อกำหนดด้านอาหาร โปรดติดต่อผู้ขายก่อนดำเนินการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม

5.5 โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ผู้ขายระบุไว้

5.6 ก่อนทำการสั่งซื้อ

5.6.1 คุณต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อให้แพลตฟอร์มแสดงผู้ขายที่ให้บริการในพื้นที่จัดส่งของคุณ

5.6.2 เมื่อเลือกผู้ขายแล้ว ระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าเมนูของผู้ขายเพื่อให้คุณเลือกและเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น

5.7 การสั่งซื้อ

ในการทำให้การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหลังจากคลิก "ชำระเงิน" คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณระบุ ซึ่งรวมถึงจำนวน รายละเอียดการจัดส่ง รายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลการชำระเงิน และรหัสคูปอง (หากมี) เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ก่อนคลิก "สั่งซื้อ" คำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันที่ระบุ รายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมดจากเรา

5.8 การยกเลิกคำสั่งซื้อ

5.8.1 โปรดติดต่อเราผ่านฟีเจอร์ (feature) สนทนากับฝ่ายบริการลูกค้าในแอปพลิเคชันทันทีหากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากทำการสั่งซื้อไปแล้ว คุณมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อหากผู้ขายยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ

5.8.2 การคืนเงิน

(ก) คำสั่งซื้อที่ชำระเงินทางออนไลน์

คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อต่อเมื่อผู้ขายยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณเท่านั้น หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ขายรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณเข้าใจว่าจะไม่มีการคืนเงิน (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่คุณ และคุณจะไม่ได้รับการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิก

(ข) คำสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง

คุณมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อต่อเมื่อผู้ขายยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณเท่านั้น หากคุณยังคงตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ขายรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้รับการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิก และเราอาจลบการเก็บเงินปลายทางออกจากรายการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับคำสั่งซื้อในครั้งต่อ ๆไป

5.9 อร่อยดี (AROI DEE) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ และ/หรือระงับ ปิดใช้งาน หรือยกเลิก บัญชีอร่อยดี (AROI DEE) ของคุณตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากบริษัทสงสัยหรือตรวจพบพฤติกรรมหรือ กิจกรรมการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) และ/หรือคำสั่งซื้อของคุณ
6. ราคาและการชำระเงิน

6.1 ราคาที่แจ้งบนแพลตฟอร์มจะแสดงเป็นสกุลเงินประจำชาติของประเทศนั้น ๆ และต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้อง ราคาและข้อเสนอบนแพลตฟอร์มอาจแตกต่างจากราคาและข้อเสนอที่ผู้ขายเสนอให้กับคุณ (ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือหรือที่ร้านค้าของผู้ขายเอง)

6.2 วิธีแสดงราคาสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละราย และราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเราอาจ

6.2.1 รวม GST VAT หรือภาษีอื่นที่เทียบเท่าหรือ

6.2.2 ไม่รวม GST VAT หรือภาษีอื่นที่เทียบเท่า

โดยแพลตฟอร์มจะแสดงรายละเอียดราคาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก่อนการชำระเงิน เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า แสดงว่าคุณยอมรับจำนวนเงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ ยอด 'สุทธิ' สุดท้าย ที่แสดง

6.3 จะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในทุกคำสั่งซื้อเว้นแต่

6.3.1 คุณเลือกที่จะรับสินค้าจากผู้ขายโดยตรง ("รับสินค้าเอง")

3.1.1 คุณมีคูปองโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่สามารถใช้ได้และนำมาใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน หรือ

6.3.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

6.4 ราคาที่ระบุบนแพลตฟอร์มเป็นราคาในการสั่งซื้อ ณ ขณะนั้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้

6.5 คุณสามารถเลือกชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ ตามที่เสนอบนแพลตฟอร์ม

6.5.1 พันธมิตรการชำระเงินของเรา Visa Mastercard American Express Google Pay PayPal Apple Pay

6.5.2 บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ

6.5.3 วิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เราเสนอเป็นครั้งคราว

6.6 หากคุณมีเครดิตอยู่ในบัญชีอร่อยดี (AROI DEE) หรือมีคูปองโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่สามารถใช้ได้คุณสามารถนำเครดิตดังกล่าวมาใช้ชำระเงินค่าสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี

6.7 หลังจากสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อ โดยค่าจัดส่งจะไม่แสดงในรายละเอียดการสั่งซื้อถ้าคุณเลือกที่จะรับสินค้าด้วยตัวเอง

6.8 วิธีการชำระเงิน

อร่อยดี (AROI DEE)) สงวนสิทธิ์ในการเสนอวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมและ/หรือลบวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากคุณเลือกชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินทางออนไลน์ ผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินให้แก่คุณ และผู้ให้บริการชำระเงิน ที่เป็นบุคคลภายนอกจะเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิต/การชำระเงินของคุณสำหรับ คำสั่งซื้อต่อ ๆ ไปโดยได้รับความยินยอมจากคุณ อร่อยดี (AROI DEE) จะไม่เก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตหรือการชำระเงินของคุณ

6.9 คุณต้องแน่ใจว่าบัตรเครดิตหรือเดบิตของคุณมีวงเงินเพียงพอสำหรับการชำระเงินค่าสินค้า อร่อยดี (AROI DEE) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการชำระเงินบนแพลตฟอร์มตราบเท่าที่จำเป็น รวมถึงการคืนเงิน การปฏิเสธการชำระเงิน การยกเลิก การระงับข้อพิพาท เท่าที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้


7. การจัดส่ง การรับสินค้าเอง และการจัดส่งโดยผู้ขาย

7.1 พื้นที่จัดส่ง

คุณเข้าใจว่าผู้ขายของเราเสนอขายสินค้าของตนในพื้นที่จัดส่งแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น และผู้ขายของเราจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่จัดส่ง เมื่อป้อนที่อยู่ในการจัดส่งบนแพลตฟอร์ม คุณจะเห็นผู้ขายที่พร้อมให้บริการแก่คุณ ณ เวลานั้น พื้นที่จัดส่งสามารถขยาย หดลง หรือเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพการจราจร ตลอดจนสถานการณ์อันเป็นเหตุสุดวิสัย

7.2 ระยะเวลาในการจัดส่ง

7.2.1 อร่อยดี (AROI DEE) จะจัดส่งคำสั่งซื้อตามที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณให้ไว้ โดยคุณสามารถเลือกการจัดส่งสินค้าแบบ "ด่วนที่สุด" หรือกำหนดเวลาในการจัดส่งได้ เราจะระบุระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ แต่ระยะเวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น ปริมาณคำสั่งซื้อ ระยะทาง ช่วงเวลาของวัน (ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมาก) สภาพอากาศ สภาพการจราจร ฯลฯ) คุณสามารถดูระยะเวลาการจัดส่งที่เหลือได้โดยคลิก 'คำสั่งซื้อของฉัน' บนแพลตฟอร์ม คุณยอมรับว่าระยะเวลาในการจัดส่งที่เราระบุเป็นเพียงการประมาณการ และคำสั่งซื้ออาจมาถึงก่อนหรือหลังจากเวลาที่ระบุ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะไม่พลาดการจัดส่งสินค้า คุณควรแน่ใจว่าคุณหรือผู้อื่น อยู่ ณ สถานที่จัดส่งเพื่อรับสินค้าเมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว หากสินค้าที่สั่งมีแอลกอฮอล์ หรือยาสูบ (หากมี) และคุณหรือผู้รับยังไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง อร่อยดี (AROI DEE) สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งสินค้าให้แก่คุณ

7.3 การส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือล้มเหลว

7.3.1 ในกรณีที่เราพยายามจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อันมีสาเหตุมาจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุดังต่อไปนี้

(ก) ไม่มีบุคคลรอหรือพร้อมที่จะรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ
(ข) ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้แม้ว่าผู้ส่งพยายามที่จะติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
(ค) ไม่สามารถเข้าถึงที่หมายได้อย่างเหมาะสมหรือเพียงพอที่จะส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
(ง) ไม่มีตำแหน่งที่เหมาะสมหรือปลอดภัยในการวางสินค้าตามคำสั่งซื้อไว้ให้
(จ) ในกรณีของสินค้าควบคุม ลูกค้าที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย หรือการจัดส่งดูไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในการรับสินค้าควบคุม

7.3.2 การยกเลิกอันเนื่องมาจากไม่มีผู้รับ

หากไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือคุณไม่สามารถรับสินค้าตามคำสั่งซื้อได้ภายในระยะเวลาสิบ (10) นาทีนับตั้งแต่สินค้าตามคำสั่งซื้อได้ส่งมาถึงที่อยู่ในการจัดส่ง อร่อยดี (AROI DEE) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือเยียวยาใด ๆ แก่คุณ

7.4 คำสั่งซื้อไม่ตรง สินค้าหาย สินค้าชำรุด

เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว หากคุณพบว่ามีปัญหากับคำสั่งซื้อ (เช่น คำสั่งซื้อไม่ตรง บกพร่อง หรือสินค้าขาดไป) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านวิธีการใดวิธีหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 1.3 ข้างต้นทันที ในบางกรณี อร่อยดี (AROI DEE) อาจขอหลักฐานภาพถ่ายและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณอย่างเหมาะสม หากเราพิจารณาว่าคำสั่งซื้อ และ/หรือสินค้าที่คุณได้รับไม่อยู่ในสภาพหรือคุณภาพที่น่าพอใจ เราจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณหรือบางส่วนของคำสั่งซื้อ

7.5 การรับสินค้าด้วยตัวเอง

7.5.1 คุณสามารถเลือกรับสินค้าด้วยตัวเองโดยตรงจากสถานประกอบการของผู้ขาย ("การรับสินค้าเอง") แทนบริการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณหากมี โดยอีเมลยืนยันจะระบุเวลาในการรับสินค้า ("เวลารับสินค้า") และผู้ขายจะเตรียมสินค้าภายในเวลารับสินค้า ในบางกรณีที่คุณมารับสินค้าล่าช้าโดยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ขายยินยอมที่จะเก็บสินค้าไว้ให้คุณ ณ สถานประกอบการของผู้ขายในระยะเวลาอันเหมาะสมไม่เกินยี่สิบ (20) นาทีนับจากเวลารับสินค้า ("เวลาเก็บสินค้า") และไม่มีหน้าที่มอบสินค้าหากคุณไม่สามารถรับสินค้าได้ภายในเวลาการเก็บสินค้า

7.5.2 ในกรณีที่คุณมารับสินค้าล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คุณต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงจากความเสียหายหรือการสูญเสียสินค้า หรือการเสื่อมสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้า (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการบริโภค) ในกรณีนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้า/คำสั่งซื้อเมื่อรับสินค้าด้วยตัวเอง และต้องแจ้งปัญหาและ/หรือข้อบกพร่องให้ผู้ขายทราบก่อนที่ออกจากสถานประกอบการของผู้ขาย

7.6. การจัดส่งโดยผู้ขาย

ในบางกรณี ผู้ขายของเราจะจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ ("การจัดส่งโดยผู้ขาย") แม้เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการจัดส่งโดยผู้ขาย แต่อาจไม่สามารถทำได้เสมอไป ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้ให้บริการจัดส่งเอง เราอาจขอให้คุณติดต่อกับผู้ขายโดยตรงในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความล่าช้าในการจัดส่ง อร่อยดี (AROI DEE) จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อหรือสินค้าที่ผู้ขายเป็นผู้ให้บริการจัดส่งไม่ว่าในทางใดก็ตาม


8. คูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น

8.1 อร่อยดี (AROI DEE) อาจจัดแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นที่มอบรหัสคูปอง ส่วนลด และข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพื่อใช้บนแพลตฟอร์ม ("คูปอง") เป็นครั้งคราว โดยคูปองจะมีระยะเวลาใช้สิทธิ์และระยะเวลาแลกรับสิทธิพิเศษและในบางกรณีอาจใช้ได้เพียงครั้งเดียว

8.2 คูปองอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือคูปองอื่น ๆ ได้ และอาจมีการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมาใช้กับคูปอง

8.3 คูปองสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มเท่านั้นเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.4 คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

8.5 อร่อยดี (AROI DEE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยุติ หรือปฏิเสธการใช้คูปองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านอาหารแต่ละร้านจะมีผลใช้บังคับ

8.6 เราอาจห้ามไม่ให้ผู้ขายบางรายเข้าร่วมการใช้คูปองได้ทุกเมื่อไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า


9. คำรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

9.1 คำรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

คุณยอมรับและเห็นด้วยว่าการแสดงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มนี้เป็นไปตาม "ลักษณะที่เป็น" ("as is") และ "ตามที่มี" ("as available") และการใช้งานหรือดำเนินการโดยอาศัยแพลตฟอร์มและเนื้อหา สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เข้าถึงหรือได้รับจากแพลตฟอร์มถือเป็นความเสี่ยงและเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าอร่อยดี (AROI DEE) จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มและบริการที่มอบให้ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าเราจะให้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะที่ปลอดภัย ทันท่วงที ต่อเนื่อง ไม่มีข้อผิดพลาด และปราศจากปัญหาทางเทคนิค ข้อบกพร่อง หรือไวรัส แพลตฟอร์มอาจประสบกับการหยุดชะงักชั่วคราวอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาระบบตามกำหนดการหรือตามปกติ การหยุดทำงานที่ส่งผลถึงอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย

9.2 ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต อร่อยดี (AROI DEE) (ซึ่งรวมถึงพนักงาน กรรมการบริษัท ตัวแทน ผู้แทน บริษัทในเครือ และบริษัทแม่) ไม่ต้องรับผิด (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ) ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของเรา บริการของเรา และเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจนเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์บนเว็ปไซต์เหล่านั้น การเยียวยาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้แพลตฟอร์ม จะมีเพียงการให้คุณยุติการใช้แพลตฟอร์มเท่านั้น บริษัทอร่อยดี (AROI DEE) และตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการขององค์กร ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษอันเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณหรือเพื่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณในทางใดทางหนึ่ง ข้อยกเว้นสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อเนื่อง และความเสียหายเชิงลงโทษเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกำไรที่สูญเสียไป ข้อมูลที่สูญหาย การสูญเสียค่าความนิยม (goodwill) การหยุดการทำงาน การขัดข้องหรือความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ หรือความเสียหายหรือความสูญเสียทางการค้าอื่นใด แม้ว่าบริษัทอร่อยดี (AROI DEE) และตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการขององค์กร จะได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และไม่ว่าจะมีการเรียกร้องตามทฤษฎีทางกฎหมายหรือหลักความเสมอภาค (equity) ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐและบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ดังนั้นในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของอร่อยดี (AROI DEE) บริษัทไอ.เอ.พี จำกัด (อร่อยดี (AROI DEE)) และตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการขององค์กร จะจำกัดตามขอบเขตเท่าที่กฎหมายอนุญาต

9.3 คำรับรองของผู้ขาย

อร่อยดี (AROI DEE) จะไม่รับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ของผู้ขายหรือคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจัดเตรียมสินค้าและการจัดส่งโดยผู้ขายที่บังคับใช้กับคำสั่งซื้อของคุณ อร่อยดี (AROI DEE) ไม่ขอรับผิด ต่อปริมาณ คุณภาพ สภาพ หรือให้การรับรองอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือ บริการที่ให้โดยผู้ขาย หรือรับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูล (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเมนู รูปถ่าย และภาพสินค้า) ที่แสดงอยู่บน รายการ/ข้อเสนอของผู้ขายบนแพลตฟอร์ม ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ที่ยกเว้นความรับผิดของผู้ขายสำหรับการเสียชีวิตหรือ การบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการจงใจประพฤติมิชอบของผู้ขาย


10. ความรับผิดของผู้ขาย

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม สภาพ และคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้จัดส่งสินค้า ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและ/หรือคำสั่งซื้อ อร่อยดี (AROI DEE) จะไม่รับผิดต่อ ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาของคุณกับผู้ขาย


11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณตกลงและยินยอมให้อร่อยดี (AROI DEE) และบริษัทในเครือรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดนี้และตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้จากลิงก์บนแพลตฟอร์ม และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย


12. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้องอร่อยดี (AROI DEE) กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน ตัวแทน และบริษัทในเครือของบริษัทจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าบริการสำหรับกฎหมาย) อันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มหรือการละเมิดข้อกำหนดนี้


13. ลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และเมื่อคลิกที่ลิงก์เหล่านี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง อร่อยดี (AROI DEE) จะไม่ควบคุมหรือสนับสนุนเว็บไซต์หรือลิงก์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์เหล่านี้ อร่อยดี (AROI DEE) ไม่ขอรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดกับคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงและใช้งานลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้


14. การยกเลิกข้อตกลง

อร่อยดี (AROI DEE) มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ รวมถึง บริการส่งสินค้าใด ๆ ที่เราให้แก่คุณซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหาก อร่อยดี (AROI DEE) พิจารณาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าการใช้งานของคุณเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หรือในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนด อร่อยดี (AROI DEE) ไม่มีหน้าที่ในการให้คำเตือนแต่อาจให้คำเตือนแก่คุณก่อนที่จะยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ


15. การแก้ไข

อร่อยดี (AROI DEE) สามารถแก้ไขข้อกำหนดนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อทำการโพสต์ และคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่นี้โดยการใช้งานแพลตฟอร์มต่อ คุณมีหน้าที่ รับผิดชอบในการอ่านข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน คุณต้องหยุดใช้งานแพลตฟอร์มโดยทันที


16. การแบ่งแยกออกจากกันได้

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้เป็นโมฆะโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล การเป็นโมฆะของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งยังสามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ การสละสิทธิ์ตามข้อกำหนดใดก็ตามในข้อกำหนดนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องไป


17. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความคิดเห็น โปรดส่งอีเมลมาที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือทางฟีเจอร์การสนทนาของฝ่ายบริการลูกค้าในแอปพลิเคชัน


18. ภาษาที่ใช้ในการบังคับ

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษในการใช้บังคับ ข้อกำหนดนี้ในฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลควบคุมในทุก ๆ ด้านและใช้บังคับในกรณีที่เกิดความไม่ถูกต้องตรงกันกับข้อกำหนดฉบับแปล